Cadrul legal pentru curăţare coşurilor de fum

Cadrul legal pentru curăţare coşurilor de fum
  • 12 Nov, 2015, 01:57 PM

Conform PTA1-2002, formularele B2 si C2 impun ca la VTP-ul aparatelor consumatoare de combustibil gazos să fie consemnat în Formularul de autorizare a funcţionării faptul că "s-a efectuat curăţirea coşului de fum", fără de care nu poate fi acordată autorizaţia de funcţionare. În „Norme tehnice pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale", aprobate cu ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 58/2004 – publicate în Monitorul Oficial al Romăniei, Partea I, nr. 173 bis din 27 februarie 2004 la articolul 3.57

„Cu ocazia verificării sau reviziei instalaţiei de utilizare consumatorul este obligat să facă dovada, în scris, privind curăţirea şi verificarea coşurilor de fum, efectuată de o firmă specializată. Dovada trebuie să fie emisă cu maximum 6 luni înainte de dată verificării".

De asemenea, în „Norme tehnice pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale", aprobate cu Ordinul ministrului economiei şi comertului nr. 58/2004 – publicate în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 173 bis din 27 februarie 2004 întâlnim la art.13.13.

"Aparatele consumatoare de gaze racordate la coş se pun în funcţiune numai după ce consumatorul prezintă dovada, nu mai veche de 30 zile, de verificarea şi curăţire a coşurilor de fum printr-o unitate abilitată."

Totodată în „Codul tehnic al sectorului gazelor naturale", aprobat cu Decizia preşedintelui ANRGN nr. 616 din 10 iunie 2002 – publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 438 din 24 iunie 2002 conform art. 5.2 si 5.4 avem:

„52. instalaţie de utilizare – ansamblul de conducte, aparate şi accesorii montate în incinta unui consumator, inclusiv focarul şi coşul de evacuare a gazelor de ardere, situate după staţia/postul de măsurare a debitului şi reglare a presiunii, dupa caz.

instalaţie interioară – partea din instalaţia de utilizare din interiorul clădirii, între robinetul de incendiu şi aparatele de utilizare, inclusiv focarul şi coşul de evacuare a gazelor de ardere."

Legea gazelor nr. 351 din 14 iulie 2004 – publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 28 iulie 2004 articolele:

„Art.3. – În sensul prezentei legi, următorii termeni se definesc după cum urmează:

Alin.30." instalaţie de utilizare - ansamblul de conducte, aparate şi accesorii, inclusiv focarul şi coşul de evacuare a gazelor de ardere, situat după staţia/postul de reglare a presiunii şi măsurare a debitului, după caz, cu excepţia aparatului de măsurare a debitului, care face parte din sistemul de distribuţie;"

şi sunt prevăzute şi sancţiuni:

„Art. 109. – Constituie contravenţii la normele privind desfăşurarea activităţilor în sectorul gazelor naturale urmatoarele fapte:

Alin 8. utilizarea de echipamente, instalaţii şi aparate care nu au efectuată verificarea tehnică în termen".

Deoarece coşul de evacuare a gazelor de ardere (coşul de fum) face parte integrantă din instalaţia de utilizare a gazelor naturale, curăţarea lui trebuie efectuată de persoane care au cunoştiinţe tehnice şi au urmat nişte cursuri de specializare în domeniu.

Prescripţia tehnică PT A 3-2003, „Cerinţe tehnice privind proiectarea, construirea, omologarea, instalarea, utilizarea şi verificarea tehnica periodică a aparatelor consumatoare de combustibili lichizi", aprobată cu Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 366/2003 – publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 456 bis din 26 iunie 2003 face referire la

Art 5.1 ... instalaţia de evacuare a gazelor de ardere (coşul) trebuie supusă verificărilor şi lucrărilor de intreţinere cel puţin o dată pe an;"

iar la pct.:

Art 5.2.13 ...Verificarea şi curăţarea coşurilor de fum se va efectua numai de personal autorizat, la intervale de maxim 1 an, folosind numai peria metalica."

Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor – publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 216 din 29 martie 2007

„Art. 85 ...(3) Verificarea, repararea, izolarea termică şi curăţarea periodică a coşurilor de evacuare a fumului sunt obligatorii".

„Art. 96 Înainte de începerea sezonului rece se iau următoarele măsuri de prevenire:

controlul instalaţiilor şi al sistemelor de încălzire existente la operatorii economici, instituţiile publice, locuinţele şi gospodăriile populaţiei, cum sunt surse de caldură, conducte, corpuri şi elemente de încălzire, sobe, coşuri şi canale de fum şi înlăturarea defecţiunilor constatate, asigurându-se funcţionarea la parametrii normali."

share :